Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Wyszukiwarka

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
PRZEPROWADZONEJ

w roku szkolnym 2014/2015

pobierz

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PRZEPROWADZONEJ

w roku szkolnym 2013/2014

pobierz

 

RAPORT Z PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

w roku szkolnym 2012/2013

pobierz

 

 

RAPORT Z PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

w roku szkolnym 2011/2012

OBSZAR I
EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ,
WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

 

I. Wymaganie 1.1
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

II. Cel ewaluacji:
1. Zgromadzenie wiedzy o nabytych przez dzieci wiadomościach i umiejętnościach.
2. Pozyskanie informacji o sytuacji wychowawczej w placówce.


III. Przyjęte kryteria

-znajomość podstawy programowej przez nauczycieli i rodziców,

-realizacja podstawy programowej (metody, formy pracy),

-analiza osiągnięć dzieci,

-analiza wyników badań,

-opracowanie kierunków pracy indywidualnej,

-formułowanie i wdrażanie wniosków.


      Zastosowano następujące metody i techniki badawcze:

-ankieta skierowana do rodziców,

-analiza dokumentacji,

-arkusz gotowości szkolnej 5 i 6-latków zawarty w realizowanym programie,

-arkusze obserwacji 3 i 4-latków.


IV. Ocena wyników

      W Przedszkolu Samorządowym Nr 6w Białej Podlaskiej w roku szkolnym 2011/2012 dzieci nabyły wiadomości i umiejętności, które określa podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

      W przedszkolu diagnozowano i analizowano postępy wychowanków. Nauczyciele prowadzą systematyczną obserwację rozwoju dziecka.

      Uzyskane informacje wykorzystane były do bieżącego planowania pracy z całą grupą oraz do wspomagania rozwoju dzieci w wynikających z diagnozy obszarach.Prowadzone są również działania w ramach badania gotowości szkolnej.Analizie poddano następujące dokumenty: Protokoły zebrań z rodzicami oraz zapisy z zeszytów kontaktów z rodzicami, ankiety, arkusze gotowości szkolnej, arkusze obserwacji dzieci 3 i 4-letnich. Każdy z rodziców dzieci, które we wrześniu 2012 r. mogą rozpocząć naukę w klasie I otrzymał , zgodnie z rozporządzeniem do końca kwietnia 2012 r.  ,,Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej" (wg zał, nr 70, Dz.U 10.97.624). Kopie informacji zostały umieszczone w dokumentacji przedszkolnej.Wnioski i analizy wyznaczają kierunek pracy indywidualnej z dzieckiem wymagającym dodatkowego wspierania rozwoju i z dzieckiem zdolnym.

       Z obserwacji dziecka 5-letniego wynika, że osiągnięte efekty odnotowane zostały w arkuszach obserwacji cech rozwojowych. Wyniki obserwacji zawierają podsumowanie zbiorcze cech rozwojowych. Analizując dane należy stwierdzić: tylko dwoje dzieci 5-letnich na poziomie przeciętnym wykonuje prace plastyczno - techniczne, ilustruje ruchem muzykę, poprawnie artykułuje głoski, formułuje wypowiedzi, poprawnie formułuje pytania, chętnie śpiewa, podejmuje role w zabawach parateatralnych. Większość 5-latków osiągnęło wysoki poziom rozwoju cech fizycznych, umysłowych, społeczno - emocjonalnych.. Jednak niektóre obserwowane cechy osiągnęły przeciętny poziom rozwoju, no.  czynności związane z samoobsługą, zadania wymagające koordynacji wzrokowo - ruchowej, umiejętność spostrzegania słuchowego, powtarzanie z pamięci krótkich tekstów, przestrzeganie norm przyjętych w grupie, radzenie sobie z niepowodzeniami.

      Dzieci 6-letnie

      Wyniki badan gotowości szkolnej wykazały, że wszystkie dzieci 6-letnie osiągnęły wysoki poziom gotowości szkolnej. Mieścił się on w przedziałach punktowych 162p. - 123p.  Na wysoki poziom znacznie wpłynęło wspomaganie sfer rozwoju dzieci w zakresie których wykryto nieprawidłowości, po badaniach skróconym arkuszem, w ubiegłym roku szkolnym, a wiec realizacja opracowanych przez nauczycielki indywidualnych programów.

      Jak wynika z obserwacji we wszystkich pięciu oddziałach, dzieci doskonalą umiejętność działania samodzielnego i w zespole, rozwijają sprawności związane z samoobsługą i nabywaniem właściwych nawyków higieniczno - kulturalnych. Dzieci bardzo chętnie nawiązują kontakty z rówieśnikami, znają podstawowe zasady i normy współżycia w grupie W każdej z grup podejmowano szereg działań mających na celu kształtowanie umiejętności społecznych  społecznych dzieci - opracowano ,,Kodeks wzorowego przedszkolaka".

      Dużą uwagę przywiązuje się w przedszkolu do ułatwiania dziecku adaptacji do warunków przedszkolnych. Rodzice informowani są przy zapisach o możliwości odwiedzenia przedszkola  w maju, w czerwcu i w okresie dyżuru - w sierpniu. Rodzice i dzieci mają wówczas  możliwość obejrzenia przedszkola, wzięcia udziału w zabawach, konkursach, obserwacji zajęć.

      Dzieci wdrażane są, poprzez zastosowanie różnorodnych form i metod pracy, do dbałości o bezpieczeństwo w przedszkolu, na placu zabaw i na ulicy. Uczestniczyły w pokazie organizowanym przez policjantów z ruchu drogowego jak bezpiecznie korzystać z chodnika i jezdni. Codziennie organizowane są zabawy ruchowe w salach i na placu zabaw, spacery i wycieczki.

      Działalność twórczą dzieci wspiera się podczas zajęć dydaktycznych, udział dzieci w zajęciach rytmiki, konkursach, przeglądach i prezentacjach czego wymiernym efektem są nagrody i dyplomy. Dzieci maja możliwość rozwoju inteligencji wielorakich.

 

Uogólnione spostrzeżenia z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w szczególnym obszarze ewaluacji

Mocne strony:

- Nauczyciele znają podstawę programową i prowadza zajęcia zgodnie z jej założeniami.

- W przedszkolu diagnozuje się i analizuje osiągnięcia dzieci, uwzględniając ich możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.

- Dzieci biorą udział w wielu uroczystościach, imprezach, przeglądach, konkursach - prezentując swoją wiedzę i umiejętności.

-Opracowane programy indywidualne do pracy kompensacyjno - wyrównawczej z dziećmi. Ich celem było wspomaganie sfer rozwoju dzieci, w zakresie których wykryto nieprawidłowości..

- Organizacja zajęć i zabaw z zakresu wdrażania dzieci do przestrzegania zasad umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. O wyborze zasady wymagającej utrwalenia i wdrażania jej do przestrzegania decydował nauczyciel, mając na uwadze spostrzeżenia

 z obserwacji zachowań dzieci w grupie.

- Nauczyciele wdrażają dzieci do przestrzegania norm społecznych. Opracowano wspólnie z dziećmi ,,Kodeks wzorowego przedszkolaka". Obserwacje zachowań dzieci dostarczają informacji, ze dzieci muszą ustawicznie być wdrażane do przestrzegania ustalonych norm.

- Nauczyciele rzetelnie diagnozują poziom umiejętności dzieci.

- Nauczyciele wykorzystują wyniki diagnozy w tworzeniu warunków rozwoju dziecka, z uwzględnieniem umiejętności finalnych określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

- Ułatwiono rodzicom podjecie decyzji o podjęciu przez dziecko edukacji szkolnej w wieku 6 lat, kilkoro od września rozpocznie edukację w Szkole Podstawowej Nr 3 i 5.


Słabe strony:

- Małe uczestnictwo rodziców w zajęciach otwartych i zebraniach grupowych.

- Niewystarczająca współpraca z rodzicami dzieci wykazujących zachowania, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej.


V. Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego, ze skazaniem na podjęcie konkretnych działań w nowym roku szkolnym:

1. Rozszerzyć ofertę współpracy z rodzicami poprzez cykliczne organizowanie zajęć otwartych i spotkań z rodzicami.

2. Opracować plan działań wspierających dziecko w procesie rozwoju i edukacji w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej organizowanej w przedszkolu.

3. Dokonywać analizy i oceny umiejętności i wiadomości dzieci na różnych poziomach wiekowych w kontekście wymagań podstawy programowej, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków, w oparciu o udokumentowane obserwacje.

4. Doskonalić sposób formułowania wniosków z przeprowadzanych analiz ze wskazaniem na konkretne dziedziny działania przedszkola wymagające poprawy jakości.

5. Wypracować sposób pozyskiwania informacji o zachowaniach, sukcesach i ewentualnych trudnościach absolwentów przedszkola w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

6. Objęcie opieką specjalistyczną dzieci 6-letnich (logopeda, korektywa).

 

 

Zespół ds. ewaluacji:

1. Bożena Małachwiejczuk

2. Iwona Onyszczuk

3. Izabela Jaszczuk - koordynator